Sopimusehdot

Cargo Online -
Logistiikan edelläkävijä

Yleisiin sopimusehtoihin on koottu Cargo Onlinen sovelluksen käyttämisen yleiset ehdot sekä rahdin kuljettamisen keskeisen määräykset.

Cargo Online Finland Oy

Yleiset sopimusehdot

Näihin yleisiin sopimusehtoihin on koottu Cargo Onlinen sovelluksen käyttämisen yleiset ehdot sekä rahdin kuljettamisen keskeisen määräykset. Ehdoissa annetaan myös neuvontaa kuluttaja-asiakkaalle kuluttajan oikeuksien varmistamisesta, sekä kerrotaan yleiset periaatteet henkilötietojen käsittelystä, sekä viitataan rekisteriselosteiden sijaintiin ja rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen.

Cargo Onlinen sopimusehtoihin liittyvät yhteystiedot: info@finlandcargo.com

1. Määritelmät

Cargo Online tarkoittaa Suomeen rekisteröityä osakeyhtiötä Cargo Online Oy:tä, jonka y-tunnus on 3269752-7 ja kotipaikka Oulu.

Ehdot tai Ehto tarkoittavat näitä yleisiä sopimusehtoja tai Ehtojen yksittäistä kohtaa.

Kuljettaja tarkoitta yritystä tai yksityishenkilöä, joka tarjoaa ja ottaa Sovelluksen kautta vastaan tilauksia kuljetuspalveluista Tilaajalta

Käyttäjä tarkoittaa Tilaajaa tai Kuljettajaa.

Sovellus tarkoittaa Cargo Onlinen ylläpitämää järjestelmää, jonka kautta Tilaaja voi tilata kuljetuspalveluita Kuljettajalta.

Tilaaja tarkoittaa yritystä tai yksityishenkilöä, joka tilaa kuljetuspalvelun Sovelluksen kautta.

2. Yleistä ehtojen soveltamisesta

Ehtoja sovelletaan jokaiseen Tilaajan ja Kuljettajan välillä tehtyyn toimeksiantoon, jossa Tilaaja antaa Kuljettajalle minkä tahansa kuljetuksen kohteen kuljetettavaksi. Kuljetusta koskevat Ehdot tulevat sovellettavaksi Tilaajan ja Kuljettajan välillä. Tilaajan ja Kuljettajan välillä syntyy sopimussuhde, jonka osapuolena Cargo Online ei ole osallisena.

Cargo Online tarjoaa Sovelluksen, joka on markkinapaikka, jossa Tilaajan ja Kuljettajan kysyntä ja tarjonta kohtaavat. Cargo Online vastaa alustan toiminnasta. Cargo Online hyväksyy Kuljettajan Sovelluksen kuljetuspalveluita tarjoavaksi osapuoleksi taatakseen Tilaajalle turvallisen sopimuskumppanin ja luotettavan kuljetuspalvelun. Osapuoleksi hyväksynnän ehtona on, että Kuljettaja hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan näitä Ehtoja. Tilaaja hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja rekisteröityessään Sovellukseen.

Yleisten sopimusehtojen lisäksi noudatetaan toimintaa sääntelevää lainsäädäntöä. Mikäli yksittäisessä soveltamistilanteessa näiden yleisten sopimusehtojen ja minkä tahansa pakottavan lain säännöksen soveltamisessa syntyy ristiriitatilanne, noudatetaan pakottavassa lainsäädännössä määriteltyä sääntöä. Erityisesti noudatettavaksi tulevat Tiekuljetussopimuslaki (23.3.1979/345) sekä kuluttajan ollessa kuljetuspalvelun osapuoli tai Cargo Onlinen alusta käyttäjä Kuluttajansuojalaki 20.1.1978/38

Näitä ehtoja sovelletaan vain Suomessa tapahtuvaan kotimaan kuljetukseen.

3. Käyttäjän yleiset velvollisuudet

Käyttäjät sitoutuvat solmimaan keskinäiset Sovellukseen ilmoitetut tai Sovelluksen kautta vastaanotetut kuljetuspalveluita koskevat sopimukset käyttäen Sovellusta. Käyttäjien solmimaan kuljetuspalveluun sovelletaan näitä yleisiä sopimusehtoja sekä mahdollisia erillisiä kuljetuspalveluehtoja. Kuljetuspalvelun hinta veloitetaan ja suoritetaan Cargo Onlinen sovelluksen kautta.

Käyttäjän tili Sovelluksessa on aina henkilö- tai yrityskohtainen. Käyttäjän tulee toimia aina omissa nimissään käyttäessään tai salliessaan käytettäväksi Sovellusta. Mikäli Käyttäjä huomaa, että hänen henkilöllisyyttään tai Sovelluksen käyttäjätiliä käytetään ulkopuolisen toimesta, Käyttäjän tulee ilmoittaa tästä viipymättä Cargo Onlinelle. Käyttäjä vastaa kaikista Sovelluksen käytöstä tai sen kautta ostetuista tai tarjotuista kuljetuspalveluista aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista ja vahingoista Ehtojen, kuljetussopimuksen ehtojen ja lainsäädännön mukaisissa puitteissa.

Käyttäjä ei voi koskaan siirtää Ehtojen tai kuljetussopimuksen mukaisia velvoitteita tai sopimusta kolmannelle taholle.

4. Kuluttajan erityiset oikeudet

4.1. Kuluttajasuojalain soveltaminen

Kuluttajan ollessa kuljetuspalvelun osapuoli noudatetaan Kuluttajansuojalain (20.1.1978/38) tähän palveluun soveltuvia säännöksiä. Kuluttajan tehdessä kuljetuspalvelusta sopimuksen, saa kuluttaja tietoonsa kuljetuspalvelun tarjoajasta kuluttajalle lain mukaan annettavat tiedot. Kuljettaja on aina elinkeinon harjoittaja, jolla on lain mukainen elinkeinonharjoittajan vastuu kuljetuspalvelusta. Cargo Online vastaa kuluttajalle Sovelluksen toiminnasta, mutta ei tarjoa kuluttajalle Sovelluksen ylläpitäjänä varsinaiseen kuljetuspalveluun liittyviä kuluttajansuojalain mukaisia oikeuksia.

4.2. Kotimyyntiasiakirja

Kuluttaja saa Sovelluksen kautta etämyyntiasiakirjaa vastaavat tiedot Sovelluksen kautta sekä hyväksyy, että Kuluttajasuojalain edellyttämät kotimyyntiin liittyvät tiedonantovelvollisuudet on toimitettu kuluttajalle Sovelluksen kautta siten, ettei paperimuotoista kotimyyntiasiakirjaa toimiteta erikseen kuluttajalle. Kuluttajalla on kuitenkin aina erillisestä pyynnöstä oikeus saada kuljetussopimukseen liittyvät ehdot myös paperimuotoisena selvityksenä.

4.3. Peruuttamisoikeus

Kuluttajalla on oikeus peruuttaa koti- tai etämyyntinä tehty kuljetuspalvelun tilaus ilmoittamalla siitä sovelluksen kautta tai muulla kuluttajan valitsemalla yksiselitteisellä tavalla Kuljettajalle tai tämän lukuun Cargo Onlinelle viimeistään 14 päivän kuluttua kuljetuspalvelua koskevan tilauksen tekemisestä, mutta luonnollisesti kuitenkin viimeistään ennen kuin kuljetettava tavara on annettu Kuljettajan haltuun kuljetusta varten. Sovelluksen kautta tehty pyyntö kuljetuspalvelun hankkimisesta on kuluttajan pyyntö tai suostumus suorittaa kuluttajan tarvitsema kuljetuspalvelu kuluttajan haluamana aikana, eikä tämän pyynnön tai suostumuksen Kuljettajalla ole velvollisuutta odottaa 14 päivän peruuttamisajan kulumista, vaan kuljetuspalvelu voidaan aloittaa kuluttajan haluamana ajankohtana. Kuluttajalle ilmoitetaan peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta ja kuljetuspalvelun peruuttamisesta viipymättä Sovelluksen kautta ilmoituksen saapumisen jälkeen.

5. Kuljetussopimus

5.1. Osapuolet ja sopimuksen syntyminen

Cargo Online ei ole Kuljettajan ja Tilaajan välisen kuljetussopimuksen osapuoli, mutta välittää sopimuksen osapuolten väliset kuljetusta koskevat ehdot, yksilöintitiedot ja kuljetusta koskevan maksun kuljetussopimuksen osapuolten välillä. Kuljetussopimus syntyy, kun Kuljettaja hyväksyy Tilaajan tarjoaman kuljetuksen Sovelluksessa. Rahtikirja toimitetaan joko Sovelluksen kautta tai Kuljettajan toimesta paperimuotoisena dokumenttina. Rahtikirja osoittaa kuljetussopimuksen syntyneen, kuljetussopimuksen keskeiset ehdot ja on todiste siitä, että tavara on luovutettu kuljetettavaksi Kuljettajalle siten, että se luovutetaan kuljetuksen päätteeksi vastaanottajalle.

Kuljetustilaus koskee vain Sovelluksessa ilmoitettua tavaramäärää ja -lajia. Kuljettajalla on oikeus olla lastaamatta suurempaa tai tilauksesta poikkeavaa tavaramäärää. Jos Tilaaja havaitsee kuljetustarpeen muuttuneen tilauksen tekemisen ja rahdinkuljetuksen välisenä aikana, tulee muuttuneesta rahdin määrästä tehdä Sovelluksessa muutos. Kuljetuspalvelusta veloitetaan aina Sovelluksessa vahvistettu määrä, vaikka kuljetettava tavaramäärä olisi pienempi kuin Sovelluksen kautta on tilattu.

Kuljettajalla on oikeus käyttää kuljetutuksen tai sen osan suorittamiseen alihankkijaa. Kuljettaja vastaa alihankkijan suorituksesta aina kuten omasta suorituksestaan.

5.2. Noudatettava laki

Kuljettajan ja asiakkaan välisessä kuljetussopimuksessa noudatetaan Tiekuljetussopimuslakia 23.3.1979/345 sekä asiakkaan ollessa kuluttaja, Kuluttajansuojalakia. Mikäli Tiekuljetuslain ja Kuluttajansuojalain määräykset johtaisivat jossakin tilanteessa kuluttaja-asiakkaan kannalta erilaisiin lopputuloksiin, noudatetaan kuluttaja-asiakkaalle paremman lopputuleman antavaa lainsäädäntöä.

Tiekuljetussopimuslaki rajoittaa merkittävästi Kuljettajan korvausvastuuta viivästyneistä, rikkoontuneista ja kadonneista lähetyksistä. Tyypillisesti vastuu rajoittuu rikkoontuneen tai kadonneen lähetyksen korvaamiseen sen painon mukaan 20 €/kg ja viivästystapauksissa kuljetuspalkkion palauttamiseen. Cargo Online kehottaa kuljetuspalvelun tilaajaa huomioimaan Kuljettajan vahingonkorvausvelvollisuuden rajoitukset ja tarvittaessa vakuuttamaan erikseen kuljetuksen kohteen.

5.3. Erityiset kuljetuksen kohteet

Kuljetettavan tavaran tulee aina vastata sen ilmoitettua sisältöä. Sovelluksessa on listattuna sellaiset kuljetuksen kohteet, joiden tilausta ei voida tehdä Sovelluksen kautta. Mahdollisista kiellettyjen tavaroiden tai aineiden listan lisäksi myös muista kuin listassa mainituista vaarallisista aineista tulee aina informoida etukäteen Kuljettajaa. Tilaajan tulee ottaa huomioon, että osan vaarallisista aineista kuljettamiseen ei jokaisella Kuljettajalla ole lakimääräistä oikeutta.

Erityistä kuljetuskalustoa, kuljetuslämpötilaa tai rahdin käsittelyyn vaativaa lupaa vaativista kuljetuksen kohteista tulee informoida aina etukäteen Kuljettajaa kuljetussopimusta tehtäessä. Tällaisia kuljetuksen kohteita ovat esimerkiksi pakasteet, elävät tai kuolleet eläimet, kasvit ja aseet.

Jos erityisestä kuljetuksen kohteesta ei ole informoitu etukäteen Kuljettajaa, on Kuljettajalla oikeus purkaa solmittu kuljetussopimus ja veloittaa syntyneet kustannukset kuljetuspalvelun tilaajalta.

Kuljettajalla on oikeus purkaa sopimus myös, jos kuljetuksen kohteena oleva tavara muutoin aiheuttaa esine- tai henkilövahinkoja aiheuttavan riskin tavaran purkamisen, lastaamisen tai tieliikenteessä kuljettamisen aikana.

5.4. Pakkaus

Tilaaja on aina vastuussa siitä, että kuljetettava tavara on pakattu niin, että se on turvallinen kuljettaa ja että se kestää tavaran liikuttelussa ja kuljetuksen aikana esiintyvät tavanomaiset rasitteet sekä riittävän sidonnan ja tuennan kuormatilassa. Tilaaja vastaa, että pakkaustapa on sisällölleen sopiva suojaten sisältöä riittävästi. Pakkauksen tulee olla aina sellainen, että kuljetettava tavara ei ehjänä tai rikkoutuneena voi aiheuttaa vahinkoa henkilöille, kuljettavalle ajoneuvolle, varusteille tai muulle kuljetettavalle tavaralle. Kuljettajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, täydentää tai korjata ilmeisen puutteellista pakkausta vahingon vaaran välttämiseksi sekä veloittaa tästä syntyvät kustannukset asiakkaalta.

Mahdollisten kuormalavojen, kaapelikelojen, rullakoiden tai muiden vastaavien kuljetusta helpottavien alustojen toimittaminen, palauttaminen tai vaihto ei kuulu Sovelluksessa tilattavan kuljetuspalvelun sisältöön.

Kuljettaja noudattaa aina kuljetustilauksessa ja tavaran lastaamisessa asiakkaan antamaa ohjeistusta. Tilaaja vastaa kollien mahdollisesta merkitsemisetä esimerkiksi kuljetusasennot, päälle lastaaminen kiellon, kosteudelta suojaamisen ja muiden mahdollisten erityismerkintöjen osalta.

5.5. Rahdin nouto ja luovuttaminen

Tilaaja huolehtii siitä, että Kuljettaja voi sovittuna aikana noutaa ja luovuttaa lähetykset ilman odotusaikaa, hukka-ajoa tai muuta estettä. Mikäli Tilaaja lastaa lähetyksen itse, on hän myös vastuussa lastauksen asianmukaisuudesta. Mikäli lastaukseen tai purkuun tarvitaan erityiskalustoa, on Tilaajan vastattava lastaamisesta itse tai tilattava erikseen tähän tarvittavat palvelut, mikäli Kuljettaja ei pysty kaluston tai erityisosaamisensa puitteissa vastaamaan lastaamisesta tällaisessa tilanteessa. Tilaaja vastaa mahdollisista työturvallisuuteen liittyvistä erityisvarusteista lastin pakkaamisen ja purkamisen yhteydessä.

5.6. Muut kuljetuksen ehdot

Mahdolliset kuljetukseen liittyvät reklamaatiot on tehtävä 7 vuorokauden kuluessa kuljettajan luovutettua rahdin vastaanottajan haltuun. Cargo Online kehottaa rahdin vastaanottajaa huolelliseen rahdin tarkastamiseen, jotta Tilaajalle tai rahdin vastaanottajalle ei aiheudu oikeudenmenetyksiä reklamaatioajan ylittämisestä myöhäisen rahdin tarkastuksen vuoksi.

Cargo Onlinen kautta tilatussa kuljetuspalvelussa Kuljettajalla ei ole milloinkaan oikeutta myydä rahtia Tilaajalta olevan saatavan vuoksi.

Kuljetuksen aikataulu rahdin noudon ja toimituksen osalta on määritelty Sovelluksessa. Kuljettajalla on oikeus ja velvollisuus kuvata kuljetukseen vastaanotettu rahti tai rahtikirja. Rahdin lähettäjä ja vastaanottaja sallivat, että rahti kuvatessa kuvassa voi näkyä myös rahdin lähettämis- ja/tai luovuttamispaikan ympäristöä.

6. Hinta, maksuehdot ja erityiset maksuvelvollisuudet

Sovelluksen lataaminen ja rekisteröityminen sovelluksen käyttäjäksi on maksutonta.

Kuluttaja-asiakas suorittaa kuljetuspalveluiden maksun suoritetaan Sovelluksen kautta etukäteen. Yritysasiakkaita voidaan laskuttaa jälkikäteen 14 vrk netto -maksuehdon mukaisesti. Erillistä polttoainelisää ei veloiteta.

Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero sekä muut mahdolliset viranomaisten määräämät maksut.

Sovelluksessa sovitun kuljetushinnan lisäksi Tilaaja sitoutuu suorittamaan rahdinkuljettajalle kaikki korvaukset, menot, sakot ja muut mahdolliset maksusuoritukset, joita rahdinkuljettaja saattaa joutua kärsimään sen vuoksi että rahtilähetys on sisältänyt tavaroita, joiden kuljetus on kielletty, pakkauksessa tai rahtilähetyksestä laadituissa dokumenteissa on vääriä tai puutteellisia tietoja, tavara on väärin pakattu tai Tilaaja on laiminlyönyt noudattaa jotain muuta velvollisuuttaan.

Rahdinkuljettaja on oikeutettu veloittamaan kuljetuspalvelun hinnan, mikäli Tilaaja peruuttaa tilauksen myöhemmin kuin 24 tuntia ennen sovittua rahdin noutoaikaa.

Mahdollinen viivästyskorko veloitetaan kulloinkin voimassa olevan lakimääräisen viivästyskoron mukaisesti.

7. Henkilötietojen käsittely ja tietosuoja

Sovellus kerää Sovelluksen käyttämisen ja kuljetuspalvelun tilaamisen sekä suorittamisen kannalta välttämättömiä ja hyödyllisiä tietoja. Osa tiedoista on sellaisia tietoja, joiden keräämiseen on palvelun toimittamiseksi lakimääräinen velvollisuus. Kerättäviä tietoja ovat esimerkiksi Käyttäjän nimi, osoite, laskutustiedot, tiedot kuljetuspalvelun ostoista ja maksuliikkeen hoitamiseen tarvittavat tiedot. Tärkein tietojen lähde on rekisteröidyltä itseltään saadut tiedot. Cargo Online käsittelee kaikkia henkilötietoja luottamuksellisesti ja henkilötietojen käsittelyä koskevien lakien ja määräysten mukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät ajantasaiset rekisteriselosteet löytyvät osoitteesta app.cargo-online.fi ja www.finlandcargo.com. Rekisteriselosteista löytyvät mm. rekisteröidyn henkilötietojen suojaan, käsittelyyn ja rekisteröidyn oikeuksiin sekä niiden käyttämiseen liittyvät tiedot.

Käyttäjä hyväksyy Sovellukseen liittyvät Käyttäjän mobiililaitteen tietosuoja-asetuksiin liittyvät vaatimukset ja määrittelyt mobiilliaplikaation asentamisen yhteydessä ja pääsee muuttamaan niitä puhelimen tai sovelluksen asetuksista haluamalleen tasolle.

8. Ylivoimainen este

Ylivoimaisena esteenä pidetään Sovelluksen käyttämisessä käyttäjätilin luomisen jälkeistä ja rahdin kuljettamisessa sopimuksen solmimisen tekemisen jälkeen ilmennyttä, osapuolista riippumatonta, ennalta arvaamatonta, poikkeuksellista tapahtuma, joka ei ole ollut siihen vetoavan osapuolen tiedossa etukäteen ja joka estää tai viivästyttää sovitun velvollisuuden täyttämisen. Ylivoimaksesi esteeksi katsotaan myös uudet tai muuttuneet viranomaismääräykset ja säädökset, palvelun täyttämiseksi tarvittavien lupien rajoittaminen tai epääminen sekä alihankkijan suorittaman palvelun viivästyminen, mikäli se on johtunut ylivoimaisesta esteestä. Mikäli osapuoli on estynyt täyttämästä velvollisuuksiaan ylivoimaisen esteen vuoksi, tulee siitä ilmoittaa viipymättä toiselle tai toisille osapuolille. Ylivoimainen este vapauttaa estyneen osapuolen suoritusvelvollisuuksistaan esteen ajaksi.

9. Muut ehdot

Kuljettaja sitoutuu suorittamaa kuljetukset asiakkaan Cargo Onlinestä riippumattomana sopijaosapuolena noudattaen voimassa olevaa lainsäädäntöä, kuten työ-, työaika-, tieliikenne- ja työturvallisuusmääräyksiä. Kuljettaja sitoutuu siihen, etteivät sen oman kuljetusehdot rajoita tai ole poikkeavia näiden Ehtojen kanssa. Mahdollisessa ehtojen ristiriitatilanteessa sovelletaan ensisijaisesti näitä Ehtoja. Kuljettajalla on aina voimassa oleva soveltuva vakuutusturva, jolla Kuljettaja voi kattaa asiakkaalle syntyvät tavaran vahingoittumisesta tai katoamisesta aiheutuvat vahingot.

Palvelun käyttö ei koskaan luo työsuhdetta Kuljettajan ja asiakkaan tai Kuljettajan ja Cargo Onlinen välille. Cargo Online ja Kuljettaja vastaavat itsenäisesti omita työnantaja-, vero- ja muista vastaavista velvoitteistaan.

Cargo Onlinella on oikeus muuttaa yksipuoleisesti näitä Ehtoja. Sopimusehtoja ei voida kuitenkaan muuttaa jo tilattujen tai toimitettujen kuljetuspalveluiden osalta. Cargo Onlinella on milloin vain poistaa Käyttäjän käyttäjätili palvelusta tai estää Käyttäjältä palvelun käyttö, jos Käyttäjä toimii Ehtojen tai lainsäädännön vastaisesti tai jos on ilmeistä, että Käyttäjä on taloudellisen tilanteen vuoksi estynyt suorittamasta tarkoitettu palvelua tai siitä syntyvää kustannusta taikka muusta vastaavasta perustellusta syystä.

Mitkään muut suulliset tai kirjalliset ehdot, mukaan lukien rahdin lähettäjän asettamat suulliset tai kirjalliset ehdot tai ilmoitukset, eivät vaikuta näihin ehtoihin.

Cargo Online voi siirtää sopimuksen mukaiset velvoitteensa, erityisesti Sovelluksen tarjoamisen kolmannelle osapuolelle.

Sovellus sisältää Cargo Onlinen tekijänoikeuksien suojaamia elementtejä, kuten ohjelmiston osia. Käyttäjällä ei ole ilman Cargo Onlinen etukäteistä kirjallista lupaa levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää tekijänoikeuksien tai muiden Cargo Onlinen immateriaalioikeuksien suojaamaa materiaalia.

10. Riitaisuuksien ratkaiseminen ja viranomaisneuvonta

Näihin Ehtoihin sekä Kuljettajan ja asiakaan väliseen kuljetukseen sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaan ollessa riitaisuuden osapuoli, riita voidaan ratkaista aina myös kuluttajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

Kuluttaja-asiakas voi saattaa erimielisyyden kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvontaan. Cargo Online sitoutuu noudattamaan omalta osaltaan kuluttajariitalautakunnan ratkaisuja, mutta ei anna tällaista etukäteistä sitoumusta Kuljettajan puolesta.

Erimielisyyden koskiessa henkilötietojen käsittelyä, kuluttaja-asiakas tai muu yksityishenkilö, jota asia koskee, voi ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Cargo Online pyrkii Kuljettajan ja tämän asiakkaan välisissä erimielisyyksissä toimimaan sovittelijana ja saamaan osapuolten välille näiden Ehtojen sekä lainsäädännön osapuolille takaamien oikeuksien mukaisen sovintosopimukseen perustuvan ratkaisun.

Sopimusehdot päivitetty 8.1.2023.

Rahdin kuljettajien sekä tavaran lähettäjien kohtaamispaikka.

Puhelinvaihde:

Sähköposti: